Godło Polski
BIP

Technik rachunkowości

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • księgowego,
 • kadrowego,
 • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
 • dystrybutora w firmie handlowej,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • bankiera,
 • menedżera,
 • analityka rynku w banku,
 • analityka rynku w firmie,
 • przedsiębiorcy i firmie public relations,

 

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Technik rachunkowości może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowy, w dziale analiz, controlingu, sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w biurach rachunkowych, działach księgowości w firmach, urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

 

Zawód technika rachunkowości ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • organizowania rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
 • obliczania wyniku finansowego jednostki,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • obliczania podatków,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności,
 • sporządzania analizy finansowej.

 

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać dokumenty księgowe,
 • prowadzić rachunkowość,
 • ustalać wynik finansowy,
 • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
 • prowadzić ewidencje podatkowe i rozliczenia z US.
 • analizować zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników,
 • podejmować decyzje ekonomiczne,
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • obliczać zobowiązania podatkowe,
 • sporządzać inwentaryzację oraz ją rozliczać,
 • oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
 • wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi,,
 • przygotowywać i prowadzić rekrutację oraz selekcjonowanie kandydatów do pracy,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

 

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • uzdolnionych rachunkowo-matematycznie,
 • operatywnych w działaniu,
 • kreatywnych i otwartych na zmiany
 • uczciwych,
 • spostrzegawczych,
 • sumiennych i zdyscyplinowanych,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • komunikatywnych,
 • posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
 • posiadających umiejętności organizatorskie,  
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 5 lat.

W klasie trzeciej i czwartej uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurach rachunkowych oraz innych podmiotach.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji EKA.05 i EKA.07 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim  i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

   

W zawodzie technik rachunkowości kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

  

W zawodzie tym będzie realizowany przedmiot ogólnokształcący na poziomie rozszerzonym:

 matematyka.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
 • dokonywania rozliczeń z kontrahentami, bankami, pracownikami, urzędami, ZUS-em.
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
 • prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
 • sprzedażą produktów,
 • wykonywanie typowych prac biurowych.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl