Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Technik ekonomista

 Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • księgowego, informatyka, prawnika, menedżera,
 • maklera giełdowego w biurach maklerskich,
 • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
 • dystrybutora w firmie handlowej,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • bankiera,
 • analityka rynku w banku,
 • analityka rynku w firmie,
 • przedsiębiorcy i firmie public relations,
 • tłumacza w firmach i instytucjach.

 

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

 

Zawód technika ekonomisty ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.

 

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać dokumenty księgowe,
 • prowadzić rachunkowości,
 • ustalać wynik finansowy,
 • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
 • podejmować decyzje ekonomiczne,
 • sporządzać uproszczony Biznes Plan,
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • obliczać zobowiązania podatkowe,
 • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,
 • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
 • wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
 • prowadzić korespondencję handlową i służbową,
 • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

 

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • uzdolnionych rachunkowo-matematycznie,
 • operatywnych w działaniu,
 • uczciwych,
 • sumiennych i zdyscyplinowanych,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • komunikatywnych,
 • posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
 • posiadających umiejętności organizatorskie,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 4 lata. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają 3 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji AU.35 i AU.36 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

 

W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym:

 1. Język obcy - angielski
 2. Do wyboru: geografia lub matematyka

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowanydo wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
 • prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
 • sprzedażą produktów,
 • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
 • wykonywanie typowych prac biurowych.

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl