Godło Polski
BIP

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

 • Organizator projektu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 
 • Finansowanie:
Projekt realizowany jest w  ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,
Poddziałanie 8.1.3. Poddziałanie to poświęcone jest podnoszeniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych,
 
 • Zakres oddziaływania:
Projekt skierowany jest do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa Wielkopolskiego. W projekcie udział bierze 600 szkół, 4940 nauczycieli i 11680 uczniów

 

 • Czas trwania:

Projekt składa się z  czterech edycji projektów edukacyjnych dla dzieci i  młodzieży realizowanych w  latach szkolnych:

  • 2018/19,
  • 2019/20,
  • 2020/21,
  • 2021/22.

W  każdej edycji projektu udział bierze 150 szkół

 

 • Cel Projektu:

podniesienie do 2022 roku jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w sześciuset szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli i  11680 uczniów w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z  wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 
 • Cele edukacyjne:
  • Zaktywizowanie uczniów i nauczycieli oraz rozszerzenie obszaru działania szkoły w ramach projektów uczniowskich.
  • Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów obejmujących matematykę oraz przedmioty przyrodnicze, humanistyczne, języki obce i technologię informacyjną.
  • Wyrobienie nawyku uczenia się przez całe życie i wzmocnienie postawy, że być dobrym się opłaca.
  • Rozwój umiejętności pracy z  wykorzystaniem metody projektu oraz uzasadnionego wykorzystania technologii informacyjnych do gromadzenia i  przetwarzania danych oraz szeroko rozumianej komunikacji.

 

 • Cele społeczne:
  • Zwiększanie zainteresowania uczniów tematyką regionalną, samorządową, wiedzą historyczną, geograficzną, przyrodniczą, matematyczną oraz humanistyczną.
  • Nauczenie poszanowania dla regionalnej tradycji.
  • Zbudowanie więzi społecznych i zdolności do kooperacji.
  • Włączenie społeczności lokalnej w działania uczniów.
  • Wzmacnianie roli szkoły w lokalnym środowisku.

 

Pobierz prezentację

Pobierz materiał szkoleniowy

Link do witryny Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

 

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl