Godło Polski
BIP

Technik handlowiec

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy:

 • w działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • w firmach handlowych,
 • w agencjach reklamowych,
 • do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). 

 

Perspektywy pracy?

 • Handlowiec;
 • Przedstawiciel handlowy;
 • Kierownik działu handlowego;
 • Merchandiser;
 • Product Manager;
 • Referent/Specjalista/Asystent ds. obsługi klienta;
 • Referent/Specjalista/Asystent ds. sprzedaży;
 • Referent/Specjalista/Asystent ds. zaopatrzenia;
 • Specjalista ds. zakupów;
 • Koordynator sprzedaży;
 • Kierownik punktu sprzedaży;
 • Konsultant ds. sprzedaży;
 • Doradca techniczno-handlowy

 

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie:

 • orientację marketingową,
 • nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi
  w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, przepisów prawnych, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać pisma związane z działalnością handlową,
 • wypełniać dokumenty związane z obrotem towarowym,
 • organizować prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów,
 • wykonywać prace związane z planowaniem i analizą statystyczną,
 • prowadzić badania rynkowe i marketingowe, opracowywać i interpretować wyniki badań,
 • organizować i prowadzić działalność reklamową,
 • wykonywać podstawowe prace bilansowe,
 • prowadzić rozliczenia z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków i opłat,
 • sporządzać kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży,
 • stosować metody analizy ekonomicznej,
 • sporządzać biznesplan przedsiębiorstwa,
 • sporządzać sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych,
 • stosować różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • prowadzić negocjacje handlowe z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, ● posługiwać się sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem komputerowym.

 

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • komunikatywnych,
 • spostrzegawczych,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • cechujących się wysoka kulturą osobistą, uczciwością,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne, ● gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • posiadających wysokie kompetencje społeczne,
 • potrafiących radzić sobie w sytuacjach stresowych,
 • .posiadających umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami kultury zawodowej celem budowania pozytywnych relacji z klientami.

 

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 5 lat. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji HAN.01. i HAN.02. oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

 

W zawodzie technik handlowiec kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe
z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Technik handlowiec (handlowiec) potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych. Handlowiec może prowadzić obsługę klienta metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji oraz wysyłkową. Do obowiązków handlowca należy prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa. Handlowiec potrafi zrealizować zamówienie klienta, sporządzić dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową dostosowaną do potrzeb klientów, stosować pośrednie i bezpośrednie formy sprzedaży towarów i usług, zamówić towary
i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, prowadzić działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu
z natury oraz ustalić różnice inwentaryzacyjne, określać koszty i przychody działalności handlowej, obsługiwać urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów, dobrać sposób rozmieszczania towarów w magazynie i sali sprzedażowej ze względu na stosowaną metodę sprzedaży. To także osoba gotowa do podjęcia własnej działalności handlowej.

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl