Godło Polski
BIP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia wraz z uzupełnianiem, rozszerzaniem i pogłębianiem działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej, którą prowadzą nauczyciele.

 

Pedagog szkolny:

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne
  rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów,
  rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
  i zawodu,
 • czuwa nad realizacją obowiązku nauki,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 • udziela porad rodzicom,
 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • prowadzi profilaktykę uzależnień,
 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami
  opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji, procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • prowadzi terapię indywidualną uczniów,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z nauką, potrzebują  pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc fizyczną lub słowną,
 • gdy potrzebują pomocy i rady nie koniecznie związanej z nauką,
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym, nastawionym do nich przyjacielsko,
 • gdy potrzebują porady w wyborze przyszłego kierunku studiów,
 • gdy czują się smutni i osamotnieni,
 • gdy czują, że stracili samokontrole nad przyjmowaniem używek.

 

Rodzice uczniów od pedagoga mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka,
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci,
 • pomocy w diagnozie przyczyn zmiany zachowania dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami),

 

Nauczyciele od pedagoga mogą oczekiwać:

 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia,
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego,
 • wspólnego organizowania zajęć wychowawczych z młodzieżą oraz  realizowania wybranych programów profilaktycznych,
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym),
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych  w sytuacjach problemowych w szkole

 

administrator

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl