Godło Polski
BIP

Technik ekonomista

 Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • księgowego, informatyka, prawnika, menedżera,
 • maklera giełdowego w biurach maklerskich,
 • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
 • dystrybutora w firmie handlowej,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • bankiera,
 • analityka rynku w banku,
 • analityka rynku w firmie,
 • urzędnika administracji publicznej,
 • przedsiębiorcy poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

 

Zawód technika ekonomisty ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.

 

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać dokumenty księgowe,
 • prowadzić rachunkowości,
 • ustalać wynik finansowy,
 • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
 • podejmować decyzje ekonomiczne,
 • sporządzać uproszczony Biznes Plan,
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • obliczać zobowiązania podatkowe,
 • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,
 • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
 • wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
 • prowadzić korespondencję handlową i służbową,
 • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

 

Zawód przeznaczony jest dla osób, które są:

 • sumienne,
 • dokładne,
 • odpowiedzialne,
 • dyskretne,
 • odporne na stres,
 • odporne emocjonalnie,
 • empatyczne,
 • komunikatywne.

:

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 5 lat. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje EKA.04.
i EKA.05., a po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego – dyplom potwierdzający kwalifikacje technika ekonomisty.

W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

W zawodzie tym będzie realizowany jeden przedmiot ogólnokształcący na poziomie rozszerzonym:

Rozszerzenia przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych uwzględniających:

 • organizowanie pracy biurowej i prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami i środkami trwałymi,
 • prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów,
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomicznej oraz ocenianie gospodarowania zapasami,
 • posługiwanie się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentację danych z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi,
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych umów oraz rozliczanie świadczeń pozapłacowych,
 • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przeprowadzanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • posługiwanie się regułami mikroekonomii i makroekonomii,
 • przeprowadzanie analizy statystycznej badanej zbiorowości,
 • archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej,
 • stosowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • określanie zagrożenia w środowisku pracy i skutków oddziaływania czynników szkodliwych oraz stosowanie środków ochrony zbiorowej,
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • komunikowanie się zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • zorganizowanie pracy małego zespołu, kierowanie nim.

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl