Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

profil prawno-policyjny

O D  R O K U  S Z K O L N E G O   2 0 1 3 / 2 0 1 4

K L A S A   O   P R O F I L U   P R A W N O  –  P O L I C Y J N Y M

 

Jako technik ekonomista będzie umiał:
 • prowadzić rachunkowości,
 • dokonywać rozliczeń finansowych,
 • dokonywać kontroli dokumentów księgowych,
 • sporządzać sprawozdania finansowe,
 • przechowywać dokumentację księgową,
 • wykonywać czynności planistyczne i analityczne,
 • prowadzić korespondencję handlową i służbową,
 • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.
 • sporządzać uproszczony biznes plan,
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • nadzorować terminową spłatę zobowiązań i ściągać należności i roszczenia,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • obliczać zobowiązania podatkowe,
 • wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
 • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie.

 

W klasach prawno-policyjnych proponujemy dodatkowo:

 • zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, które obejmują zagadnienia z kryminalistyki, przestępstw gospodarczych, ruchu drogowego, organizacji policji, prawa wykroczeń, prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego oraz prewencji,
 • uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Komendzie Policji w celu zapoznania się z pracą wydziałów oraz sprzętem będącym na wyposażeniu Policji,
 • udział w zajęciach pomagających w przygotowaniu do testów psychologiczno-sprawnościowych,
 • treningi i kursy samoobrony,
 • uczestnictwo w rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych organizowanych w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, w Centralnym Ośrodku Szkolnictwa Służb Więziennych w Kaliszu,
 • wycieczki edukacyjne do Zakładu Karnego w Kaliszu,
 • zajęcia mające na celu zapoznanie się z pracą kuratora sądowego, referendarza sądowego i sędziego oraz radcy prawnego.

Praktyki zawodowe w klasie drugiej i trzeciej organizujemy w: sądzie, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym, kancelariach prawnych, urzędzie pracy, urzędzie miasta, urzędach gmin, bankach, przedsiębiorstwach.

 

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • księgowego, informatyka, prawnika, menedżera,
 • maklera giełdowego w biurach maklerskich,
 • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
 • dystrybutora w firmie handlowej,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • bankiera,
 • analityka rynku w banku,
 • analityka rynku w firmie,
 • przedsiębiorcy i firmie public relations,
 • tłumacza w firmach i instytucjach.

 

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Absolwent może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

 

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • operatywnych w działaniu,
 • uczciwych,
 • sumiennych i zdyscyplinowanych,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • komunikatywnych,
 • posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
 • posiadających umiejętności organizatorskie,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • uzdolnionych rachunkowo-matematycznie,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 4 lata. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają 3 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji A.35 i A.36 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

 

W zawodzie tym kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym:

 1. Język obcy - angielski
 2. Do wyboru: geografia lub matematyka

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
 • prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
 • sprzedażą produktów,
 • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
 • wykonywanie typowych prac biurowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl