Godło Polski
BIP

Projekt "Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów"

Miasto Kalisz realizuje projekty dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 ze środków alokacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej:

  • „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”,
  • „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu uczestniczy w projekcie „Kalisz przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Źródło dofinansowania:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu: 12 516 626,04 zł, w tym koszt kwalifikowalny: 10 887 340,04 zł.

Dotacja bezzwrotna:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9 254 239,03 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.06.2018 r.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach w Kaliszu.

Cele szczegółowe:

  • poprawa standardów bazy edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb nowoczesnej gospodarki,
  • poprawa dostępu do obiektów infrastruktury edukacyjnej i poszczególnych kierunków kształcenia,
  • rozszerzenie oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  • stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy kadr kształcenia ustawicznego i zawodowego,
  • wypracowanie wspólnych zasad racjonalnego wykorzystywania ośrodków edukacyjnych AKO,
  • rozpoczęcie zintensyfikowanej współpracy z regionalnymi pracodawcami, promocja kształcenia zawodowego.

Środkiem realizacji tak postawionego celu jest doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w 5 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego i ustawicznego w Kaliszu, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Projekt zakłada realizację wyłącznie zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie, przebudowie, modernizacji oraz adaptacji na cele edukacyjne pomieszczeń poszczególnych budynków ww. szkół i placówek wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.

  

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu uczestniczy w projekcie „Kalisz –przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Źródło dofinansowania:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Całkowita wartość projektu: 1 395 370,98 zł.

Dotacja z EFS: 1 255 833,83 zł.

Okres realizacji: 01.04.2017 r. -30.04.2019 r.

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 6 kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy.

Przedmiot projektu: staże i praktyki zawodowe, obóz naukowy, kursy przygotowujące na studia, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień; szkolenia doskonalące, studia podyplomowe i praktyki zawodowe dla nauczycieli, doposażenie szkolnych pracowni, tworzenie sieci współpracy.

Placówki kształcenia zawodowego uczestniczące w projekcie: Zespół Szkół Samochodowych w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Kaliszu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

W projekcie łącznie udział weźmie 248 uczniów, 53 nauczycieli oraz 4 instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl