Godło Polski
BIP

innowacja pedagogiczna z edukacji dla bezpieczeństwa: „Bezpieczni w XXI wieku”

W bieżącym roku szkolnym od października do marca będzie realizowana innowacja pedagogiczna z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa skierowana do zainteresowanych uczniów klas pierwszych. 

Początek XXI wieku obfituje w wyraźną ewolucję zagrożeń, wśród których najbardziej dokuczliwe stają się zagrożenia klęskami żywiołowymi, atakami terrorystycznymi oraz awariami, wypadkami i katastrofami. Zasadne jest przygotowanie młodzieży i wyposażenie jej w wiedzę dotyczącą  zachowania  i reagowania podczas różnego rodzaju zagrożeń czasu pokoju oraz zapoznanie z zadaniami instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo obywali.

 

Cele ogólne innowacji:

Głównym celem programu innowacyjnego jest przekazanie uczniom  wiadomości, umiejętności i sprawności, które pozwolą bezpiecznie funkcjonować we współczesnym świecie. Kształtowanie właściwych postaw uczniów w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,  poprzez zapoznanie ich ze sposobami zminimalizowania różnorodnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w  czasie pokoju oraz przygotowaniu młodzieży na ich nadejście. Wyposażenie w wiedzę dotyczącą  funkcjonowania instytucji podsystemu niemilitarnego ( Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Służba Więzienna ), których zadaniem jest prowadzenie akcji ratowniczych i zabezpieczająco- prewencyjnych. Celem innowacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wdrażanie do aktywnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego życia we współczesnym społeczeństwie.

    

Treści kształcenia.

Nowatorski charakter innowacji polegać będzie na realizacji podstawy programowej
z Edukacji dla bezpieczeństwa poprzez  poszerzenie  zagadnień z działu ,, Zagrożenia czasu pokoju” W ramach projektu proponuje wspólne przygotowanie i zorganizowanie zajęć z  instytucjami  i organami , zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli obejmujących następujące zagadnienia:

  • „ Zarządzanie kryzysowe w przypadku ataku terrorystycznego w budynkach użyteczności publicznej. ”. Wskazany temat ma na celu podniesienie wiedzy praktycznej uczniów w sytuacjach zagrożenia powodowanych terroryzmem.
  • ,, Psychologia tłumu - postępowanie w przypadku wybuchu paniki.” Proponowany wykład z funkcjonariuszem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu  ma na celu podniesienie wiedzy praktycznej uczniów w sytuacjach zagrożenia powodowanych terroryzmem, awariami i katastrofami
  • „ Zadania Straży Pożarnej podczas pożaru i powodzi. ” Realizowane warsztaty w jednostce Straży mają  na celu podniesienie świadomości występowania i przyczyn istniejących zagrożeń naturalnych a także spowodowanych działalnością człowieka. Zaprezentowanie  przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej sprzętu pożarniczego będzie doskonałym uzupełnieniem posiadanej wiedzy. 
  • ,, Działania prewencyjne i profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską. ” Zadaniem warsztatów będzie zaznajomienie uczniów z działaniami profilaktycznymi z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu zminimalizowania zachowania aspołecznego. Zapoznanie z podejmowanymi interwencjami przez Strażników Miejskich w trakcie realizowanych zadań statutowych oraz wykorzystanie monitoringu miejskiego jako narzędzia prewencyjnego do działań profilaktycznych.
  • ,, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego jako koordynator działań ratowniczych na terenie miasta Kalisza. ’’ Uczniowie zapoznają się z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków  klęsk żywiołowych na terenie miasta Kalisza.  

 

Zapraszam młodzież do aktywnego uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu.

Izabela Paluszczak

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl