Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Informacje ogólne

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Kaliszu w roku szkolnym 2018/2019

TECHNIKUM nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego

  

 

w zawodzie technik ekonomista:
 • Klasa I a

profil prawno-policyjny
(klasa umundurowana)

przedmioty rozszerzone:

j. polski/geografia

przedmioty punktowane:

geografia,informatyka,j.angielski

32 osoby
 • Klasa I b

profil prawno-policyjny
(klasa umundurowana)

przedmioty rozszerzone:

matematyka/geografia

przedmioty punktowane:

geografia,informatyka,j.angielski

32 osoby
 • Klasa I c

profil prawno-policyjny

(klasa umundurowana)

przedmioty rozszerzone:

j.angielski/geografia

przedmioty punktowane:

geografia,informatyka,j.angielski

32 osoby
w zawodzie technik ekonomista specjalność:obrót nieruchomościami
 • Klasa I d

przedmioty rozszerzone:

matematyka/geografia

przedmioty punktowane:

geografia,informatyka,j.angielski

32 osoby
klasa dwuzawodowa technik handlowiec/technik organizacji reklamy:
 • Klasa I e

przedmioty rozszerzone:

j. angielski/geografia

przedmioty punktowane:

geografia,informatyka,j.angielski

32 osoby

 

   

KRYTERIA PRZYJĘĆ
DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU
na rok szkolny 2018 / 2019

 1. Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego                                                        maksymalnie 100 punktów:

a)       część humanistyczna                                                                                           maksymalnie 40 punktów

język polski                                                                                                                  max 100% = 20 pkt.

historia i wiedza o społeczeństwie                                                                                   max 100%= 20 pkt.

b)       część matematyczno-przyrodnicza                                                                         maksymalnie 40 punktów

 • matematyka                                                                                                           max 100% = 20 pkt.
 • przedmioty przyrodnicze                                                                                           max 100% = 20 pkt.

c)       część z języka nowożytnego – poziom podstawowy                                                 maksymalnie 20 punktów

Sposób przeliczania wyników egzaminu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:                            według zasady: 1% = 0,2 pkt.

 1. Przedmioty/osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum                   maksymalnie 100 punktów:
 2. Liczbowo określone oceny z:

a)       języka polskiego:                                                                                                    

 • celujący                                                20 punktów
 • bardzo dobry                                        16 punktów
 • dobry                                                   12 punktów
 • dostateczny                                          8   punktów
 • dopuszczający                                       2   punktów

b)       informatyka                                                                                                             j.w.

c)       język angielski                                                                                                          j.w.

d)       geografia                                                                                                                 j.w.

e)       świadectwo z wyróżnieniem:                                                                                                                          5   punktów

f)        osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat                2   punkty

g)       osiągnięcia kandydata w kategoriach:

 • uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez KO na podstawie zawartych porozumień
  - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
  o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,

- tytułu finalisty turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt.

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w ust.1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13punktów.

Maksymalna możliwa liczba punktów dla kandydata do szkoły: 200 punktów.

 

Kryteria rekrutacji zgodne z Zarządzeniem nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 28.01.2016r.

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl