Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

za lata 1999-2003

Sprawozdanie z pracy Koła Absolwentów Szkół handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu za lata 1999-2003 tj. za okres pomiędzy IX a X Zjazdem

Działalność Koła oparta była – wcześniej o roczne, a następnie o półroczne plany pracy, według których odbywały się raz w miesiącu zebrania Zarządu Koła w każdy pierwszy czwartek m-ca oraz zebrania ogólne w pozostałe czwartki. W planach pracy były również inne zadania, które realizowaliśmy w trakcie zebrań lub poza nimi.

 

Działalność, o której wspomniano powyżej przedstawia się za ostatnie pięć lat następująco:

 

I . W zakresie spraw organizacyjnych

1. Odbyły się ogółem 42 zebrania Zarządu, na których omawiano plany pracy, organizację imprez, współpracy ze szkołą, organizację wycieczek i Zjazdu.

2. Zebrań ogólnych odbyło się 91, na których przekazywano członkom Koła zadania do realizacji, opracowane uprzednio na posiedzeniach Zarządu.

3. Podczas wyborów do władz Towarzystwa Miłośników Kalisza w dn. 27.11.1999r.z naszego Koła weszły następujące osoby do Zarządu: kol. kol. Halina Pawlak, Eugeniusz Libert, Jadwiga Piotrowska, Anna Urbanowska, do Komisji Rewizyjnej : kol. kol. Gustaw Elbl, Danuta Różalska, Genowefa Waliszewska, do sądu koleżeńskiego: Jadwiga Szulc, Jerzy Zemfler, księgowa TMK została kol. Aleksandra Libert.

4. W wyborach do Zarządu naszego koła w dn. 20.01.1999r. wybrano następujące osoby powierzając im funkcje :

 • prezesa Koła - Halinę Pawlak
 • vice prezesa ds. progr.org. - Włodzimierz Mikołajczyka
 • vice prezesa ds. sponsoringu - Ireneusz Mondrego
 • sekretarza - Jerzego Zemflera
 • księgową - Aleksandrę Libert
 • skarbnika Koła - Andrzeja Dymkowskiego
 • skarbnika naszych środków - Danutę Jeziorską
 • cz. zarządu ds. rekr-rozr. - Jerzego Załęckiego
 • cz. zarządu ds. kultr-ośw. - Barbarę Świec
 • cz. zarządu ds. ewidencji - Lidię Kopydłowską
 • kwatermistrza - Danutę Różalską
 • cz. zarządu ds. wydawniczych - Ewę Andrysiak
 • na protokólanta - Teresę Mondrą

W czasie trwania kadencji z Zarządu odszedł kol. Andrzej Dymkowski, a jego funkcję skarbnika Koła przejęła kol. Alfreda Pietrzykowska. Kol. Danuta Różalska dodatkowo przejęła również sprawy związane ze sprzedażą wydawnictw Koła.

5. Komisja Rewizyjna ukształtowała się w następującym składzie:

kol. Zdzisława Grajek - przewodnicząca
kol. kol. Jadwiga Piortowska, Halina Kordylewska, Mieczysław Wiśniewski, Elżbieta Królak – członkowie komisji.

6. Na koniec kadencji członków TMK opłacających składki członkowskie było 44.

7. Główny wysiłek organizacyjny w okresie ostatniego roku był skierowany na zorganizowanie Zjazdu Absolwentów naszej szkoły w 130 lecie jej istnienia oraz z okazji 50- lecia ruchu absolwenckiego. Zjazd odbył się w dniach 7-8 czerwiec 2003 r. Zgodnie z przyjętym szczegółowym scenariuszem. Liczył ponad 250 osób.  Należy podkreślić ogrom pracy jaka włożyli członkowie naszego Koła w organizację i przeprowadzenie Zjazdu. Ogółem zaangażowanych było 40 członków. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że udało się wydać szczególne wydawnictwo zjazdowe pt. Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”, które może stanowić podwaliny do opracowania i wydania monografii naszej szkoły. Ogromną pracę wykonali przy tym dziele nasi autorzy – przede wszystkim kol. Ewa Andrysiak i kol. Włodzimierz Mikołajczyk.

8. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zjazdy poszczególnych klas i roczników np. w dn. 12.06.1999r. odbył się Zjazd trzech roczników:

 • 50 lat ukończenia matury
 • 50 lat rozpoczęcia matury
 • 25 lat ukończenia szkoły

we wrześniu 1999 r. odbyło się spotkania dwóch roczników – 1965 i 1969.
Rocznik 65 na ostatnim Zjeździe podjął uchwałę, że będzie się spotykać co roku i faktycznie co roku były organizowane spotkania dwóch klas.
Natomiast w dniach 10-11.06.2000r. odbył się światowy Zlot Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich, w którym wzięli udział tylko absolwenci seniorzy. Z naszej szkoły wzięło udział 73 absolwentów seniorów na 530 uczestników.

 

II. W zakresie współpracy ze szkołą

1. Koło nasze w minionej kadencji bardzo dobrze współpracowało z kierownictwem szkoły, co między innymi umożliwiło nam korzystanie z lokalu, jak również przechowywania naszego majątku, przede wszystkim dokumentów i pamiątek.

 

Współpraca ze Szkołą polegała przede wszystkim na:
naszym uczestnictwie w imprezach organizowanych przez Szkołę, zapraszaniu Dyrekcji i grona pedagogicznego na imprezy organizowane przez nasze Koło, imprezac organizowanych wspólnie.

 

Formami tej współpracy były:
udział przedstawicieli naszego Koła w uroczystościach szkolnych takich jak uroczyste wręczenie świadectw maturalnych uczestnictwo w obchodach Dnia Nauczyciela coroczne organizowanie na terenie Szkoły „Spotkań Pokoleń”, w których biorą udział nestorzy – nasi profesorowie , dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz członkowie naszego Koła. Szczególną sympatią darzyliśmy profesorów będących wcześniej absolwentami naszej szkoły.

Spotykaliśmy się również z młodzieżą np. zapraszaliśmy uczniów na nasze spotkania albo braliśmy udział w konkursach organizowanych przez naszą szkołę np. pod tyt. „Zostań negocjatorem” w dn. 12.02.2002r.

W dniu 23.08.2000 r. wspólnie z dyrekcją szkoły koło nasze zorganizowało benefis profesorowi Stefanowi Piotrowskiemu z okazji jego 90 rocznicy urodzin.

Ponadto organizowaliśmy wspólne spotkania Zarządu Koła z Dyrekcją Szkoły, gdzie omawialiśmy sprawy dotyczące wspólnych zamierzeń. W ostatnim roku spotkania te dotyczyły w szczególności organizacji Zjazdu. W ramach Zjazdu wspólnie z młodzieżą zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, za które zakupiliśmy sprzęt komputerowy w kwocie 2500 zł. Robocze kontakty przedstawicieli Zarządu z kierownictwem szkoły odbywały się bardzo często i dotyczyły załatwiania spraw wynikającej z naszej działalności w szkole. Należy podkreślić, że doświadczyliśmy życzliwej troski i uwagi ze strony dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego – przejawiło się to szczególnie podczas trwania Zjazdu.

 

III. W zakresie działalności kulturalnej

Zarząd Koła w minionej kadencji dużą wagę przywiązywał do zagadnień kulturalnych. Często organizowaliśmy wspólne wyjścia do teatru kaliskiego albo do kina. Bywaliśmy również na wystawach organizowanych przez Muzeum Okręgowe, BWA lub Galerię Kulisiewicza. W ramach działalności kulturalnej co roku było organizowane „Święto Kobiet”. Łączyliśmy to z pobytem w Centrum Kultury i Sztuki, wejściem na wieżę ratuszową, wystawą w BWA czy spotkaniem z poezją. Koledzy absolwenci starali się aby z okazji „Dnia Kobiet” w ten jeden szczególny dzień marca nasze koleżanki czuły się wyjątkowo aby mogły zapomnieć o kłopotach dnia codziennego.

Ponadto staraliśmy się organizować spotkania z ciekawymi ludźmi np. z naszą kol. absolwentką dr Ewą Andrysiak, naszą byłą panią profesor – dr Anną Szurczak, kol. „asnykowcem” panem Jerzym Szuwała, z oficerami rezerwy w Klubie Oficerów Rezerwy np. z panami Mieczysławem Woźniakiem czy Marianem Ozdowskim. To za sprawą naszego honorowego prezesa – majora Gustawa Elbla te spotkania w klubie oficerów rezerwy miały wyjątkową „Oprawę” i „charakter” . Najczęściej jednak organizowaliśmy tzw. „spotkania z poezją” i 'spotkania z muzyką”.

 

IV. W zakresie współpracy z innymi organizacjami

 • Współpracujemy z ruchem absolwenckim na terenie naszego miasta.
 • Delegacje naszego Koła uczestniczyły w Zjazdach „Kościuszkowców”, „Samochodziarzy”, „Budowlańców” i w „Medyku”.
 • Delegacje wszystkich szkół średnich obecne były na naszym Zjeździe w 2003r.
 • Koło nasze brało udział w różnych imprezach organizowanych przez inne organizacje społeczne.
 • W 2003r. Członkowie naszego koła – kobiety 4 ekipy wzięły udział w Babskim Rajdzie Samochodowym zorganizowanym przez koło absolwentów II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu.

V. W zakresie organizacji wycieczek turystycznych

Jedną z ciekawszych form naszej pracy jest organizacja wycieczek po hasłem:

 • „ Poznaj Kalisz i jego okolice”
 • „ Poznaj Kraj Ojczysty – jego ciekawe zakątki”
 • „ Poznaj Europę i jej kulturę”


W dniu 7.03.2001r. zorganizowaliśmy wycieczkę na wieżę ratuszową. W okresie minionej kadencji zorganizowaliśmy trzy wycieczki jednodniowe

 • w dniu 15.05.1999 r. do Winnej Góry i Franulki
 • w dniu 20.05.2000r. do „Soplicowa” tj. do Czechowa
 • w dniu 19.06.2002r. na Ziemię Krotoszyńską – Sulnierzyce, Cieszków, Zduny , Krotoszyn, Boszkowo.
 • W dniach 21-25. 09.2000 r. zorganizowaliśmy wycieczkę na Ziemię Łużycką obejmującą trzy kraje: Niemcy, Czechy i Polskę.
 • W dniach 5-9 . 06.2001r. byliśmy na Ziemi Augustowskiej z wypadem do Wilna i Trok.
 • W dniach 26-30.09.2001r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Zakopanego.
 • W dniach 25-27.05.2002r. byliśmy w Warszawie
 • W dniach 18-22.09.2002r. byliśmy na Śląsku Cieszyńskim – wypad do źródeł Wisły.


Jeśli chodzi o wycieczki zagraniczne, to udało nam się zorganizować w 1999r. niezapomnianą wycieczkę do Chorwacji. Pojechaliśmy tam głównie na wypoczynek, ale jak na każdej wycieczce i tam udało nam się bardzo dużo zwiedzić i przeżyć moc wrażeń.

Należy podkreślić, że wszystkie koszty podróży pokrywają uczestnicy wycieczek.

Członkowie Koła chętnie biorą udział w różnych wycieczkach. Jesteśmy otwarci na „Świat”, lubimy przebywać w swoim towarzystwie i zawiązywać nowe przyjaźnie. Prawie wszystkie wycieczki organizuje nam nasz prezes honorowy kol. Gustaw Elbl, który jest naszym organizatorem i przewodnikiem. Mamy tylko jeden problem- coraz skromniejsze fundusze.

 

VI. W zakresie działalności towarzyskiej

W działalności naszego koła bardzo dużo miejsca zajmują imprezy o charakterze towarzyskim. Każdego roku , przeważnie w Szkole organizujemy tradycyjne „Mikołajki”, „Andrzejki”, „Opłatek” i „Jajeczko”. Członkowie koła wykazywali przy organizacji tych imprez prawdziwy kunszt artystyczny i kulinarny. Organizujemy też tradycyjne już w naszej społeczności ekonomicznej tzw. „kwartalniki”. Spotkania te zawsze odbywały się poza szkołą w którymś z lokali gastronomicznych połączone z zabawą i różnymi „uciechami”.

W minionym pięcioleciu odbyło się 21 kwartalników. Od 1995 r. tradycyjnie już raz w roku na tych spotkaniach odbyliśmy tzw. „siątki” tj. uroczyste obchody siedemdziesiątych urodzin jubilatów- naszych aktywnych członków koła. Bywaliśmy również u kol. Krystyny Urbańskiej w Dzięciołach w jej gościnnym, obszernym domu na kwartalniku i na grilu z okazji zakończenia roku. Spotykamy się na prywatnych działkach w okresie wakacji.
Organizujemy również spotkania kulinarne , które cieszą się ogromną frekwencją. Przygotowujemy smaczne potrawy i wspólnie je degustujemy, oceniamy i wymieniamy się przepisami. Czasami zamiast zebrania organizujemy spacery po parku zakończone herbatką w lokalu.

Przez cały czas trwania kadencji zbieramy pieniądze do skarbonki „na cele dobroczynne”. W 1999r.udało nam się ( a właściwie dokonał tego rocznik 52 ukończenia matury- Gustaw Elbl, Jerzy Zemfler) wymurować pomnik nagrobny profesorowi Wyrzykowskiemu. W roku 2003 całą zawartość skarbonki tj. 500 zł przeznaczyliśmy na zapomogę dla dziecka jednej z naszych koleżanek.

Najbardziej dotknęła środowisko absolwenckie naszej szkoły śmierć pani profesor Ireny Bojnarowskiej oraz nestora profesorów pana Stefana Piotrowskiego. Bardzo duże grono absolwentów wzięło udział w jego pogrzebie w lutym 2003 roku. Trudno jest streścić pięć lat szerokiej działalności naszego koła w jednym sprawozdaniu. Nie sposób omówić każdej imprezy i każdego spotkania, w którym czynnie uczestniczą członkowie naszego koła. Powyższe informacje nie dokumentują trudu i wysiłku jaki wkładają absolwenci w ich organizację.
Bycie członkiem naszego koła to nie tylko uczestnictwo w zebraniach, jest to przede wszystkim żmudna i codzienna praca aby wszystkie zamierzenia zostały należycie wykonane. Nie na ocenę, nie za pieniądze, ale za życzliwy uśmiech biorących udział w spotkaniu. Mamy również niemałą satysfakcję, gdy zdarza się nam być postrzeganym w lokalnej prasie czy telewizji. Otrzymujemy również od władz miasta, na czele z panem Prezydentem, pozdrowienia i gratulacje.

Dlatego tak miłe są dla nas wszystkie wyrazy uznania, bo to nasza jedyna satysfakcja za dobrze wykonaną pracę na rzecz szkoły, środowiska, a przede wszystkim dla samych siebie.
Najważniejsze jednak jest to, że nasi absolwenci chcą się spotykać i czują potrzebę działania dla siebie, szkoły i miasta.

Zarząd Kola składa wszystkim członkom serdeczne podziękowania za włożony trud w pracę koła, a przede wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie i serce w organizację X Zjazdu.

 

 

Za Zarząd Koła
Prezes
Halina Pawlak

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl