Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Plan Pracy Koła Młodego Księgowego

Poniższy program jest przeznaczony do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w ramach Koła Młodego Księgowego. Powstał on z myślą o uczniach uzdolnionych i interesujących się problematyką ekonomiczną i rachunkową. Na takich zajęciach uczniowie mają możliwość: odkrywania ważnych związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w gospodarce, oceniania wpływu operacji gospodarczych na sytuację finansową podmiotu gospodarczego oraz rozwiązywania złożonych i oryginalnych zadań wykraczających poza program technikum.

Praca w ramach koła Młodego Księgowego pozwala przygotować zainteresowanych do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i do egzaminu zawodowego.

 

Formy pracy:

-          czytanie i analiza fachowej literatury ekonomicznej

-          śledzenie aktualnych wydarzeń ekonomicznych w prasie, w telewizji i w Internecie

-          opracowywanie i wygłaszanie referatów

-          dyskusje panelowe na bieżących spotkaniach

-          udział w wykładach i odczytach, organizowanych przez opiekunów koła, uczelnie i inne instytucje

-          tworzenie podstawowej bazy wiedzy i jej aktualizacja, w tym bazy danych statystycznych oraz aktów prawnych

-          udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji gospodarczych, samorządowych, instytucji ubezpieczeniowych, banków itp.

 

Cele ogólne :

 1. Samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł
 2. Rozwiązywać zadania nietypowe, oryginalne i szczególnie złożone
 3. Prawidłowo analizować, wnioskować i uzasadniać
 4. Wzbogacać swój język ekonomiczny
 5. Posługiwać się terminologią ekonomiczną
 6. Wykorzystać technologie informacyjne
 7. Pobudzać i rozwijać zainteresowania młodzieży problematyką ekonomiczną
 8. Rozszerzać zakres i podnosić poziom nauczania przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych
 9. Propagować kulturę ekonomiczną i zasady racjonalnego gospodarowania
 10. Upowszechniać nowoczesną wiedzę ekonomiczną
 11. Zachęcać młodzież do śledzenia prasy i literatury ekonomicznej
 12. Przygotować uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Koło Młodego Księgowego przeznaczone jest dla uczniów klas I, II, i III technikum.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w środę w godzinach 13:30 – 15:05.

Opiekunami koła są mgr Monika Walendowska, mgr Anna Strzałka, mgr Rita Sroka

 

Zadania

Termin realizacji

Sposób realizacji – uwagi

Opracowanie założeń programowych koła Młodego Księgowego

Wrzesień 2016

 

Przygotowanie wybranych uczniów do udziału w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Październik 2016

-    przeprowadzenie wykładów związanych z tematyką Olimpiady,

-    przestudiowanie odpowiedniej literatury

Wprowadzenie do statystyki.

Analiza statystyczna

Listopad 2016 – grudzień 2016

-    podzielić cechy na stałe i zmienne oraz na opisowe i mierzalne

-    wyjaśnić w jakim zakresie wykorzystywana jest statystyka w podejmowaniu decyzji gospodarczych, społecznych i ekonomicznych

-    wyjaśnić jakie skutki gospodarcze poniesie podmiot, stosując nieprawdziwe dane statystyczne,

-    wymienić rodzaje wskaźników i współczynników w analizie natężenia

-    obliczyć wskaźnik struktury badanej zbiorowości

-    zdefiniować: średnią arytmetyczną (zwykłą, ważoną, harmoniczną)

-    wyznaczać odchylenie przeciętne i interpretować wynik

-    wyjaśnić pojęcie indeksów agregatowych, wymienić rodzaje indeksów agregatowych,

-    posługiwać się podstawowymi formułami w programie EXEL,

-    wykorzystać formułę logiczną JEŻELI w zadaniu praktycznym,

-    wymienić i scharakteryzować najważniejsze wskaźniki analizy ekonomicznej,

-    zaprezentować dane w postaci wykresów,

-    zastosować proste funkcje finansowe (FV,PMT,PV,RATE),

-    przeprowadzić analizę finansową bilansu i RZiS,

-    zastosować funkcje arkusza kalkulacyjnego do sporządzenia listy płac, f-ry VAT, czy kartoteki magazynowej,

-    zastosować arkusz do obliczenia wskaźników struktury, dynamiki, rentowności i rotacji,

-    sformułować wnioski z przeprowadzonych badań statystycznych

-    wyciągnąć prawidłowe wnioski po przeprowadzeniu analizy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.,

-    wykorzystywać szablony arkuszy kalkulacyjnych.

Środki dydaktyczne

-    foliogramy wspomagające i rozszerzające treści kształcenia,

-    bieżący Rocznik Statystyczny,

-    czasopisma ekonomiczne (np. „Życie Gospodarcze”)

-    arkusze papieru, kolorowe kartki, pisaki

-    odpowiednie druki dokumentów

Kalkulacja kosztów

Styczeń 2017– luty 2017

-    wyjaśnić pojęcie kalkulacji i cel jej przeprowadzania,

-    rozróżnić kalkulację wstępną od kalkulacji wynikowej (cel i podstawę sporządzania),

-    wymienić metody i odmiany kalkulacji,

-    sporządzić kalkulację podziałową prosta, kalkulację współczynnikową,

-    zastosować klucze podziałowe przy kalkulacji doliczeniowej,

-    sporządzić kalkulację w tabeli kalkulacyjnej i sprawdzić prawidłowość wyników kalkulacji,

-    ewidencjonować wyniki kalkulacji,

-    scharakteryzować funkcjonowanie konta „Rozliczenie kosztów działalności” i określić cel jego zastosowania.

-    zastosować właściwą metodę i odmianę kalkulacji

-    ustalić strukturę kosztu wytworzenia produkcji zakończonej i niezakończonej,

-    przeprowadzić kalkulację współczynnikową z uwzględnieniem produkcji niezakończonej,

-    potrafi interpretować wyniki kalkulacji,

-    omówić znaczenie kalkulacji w ocenie rentowności jednostki gospodarczej.

Środki dydaktyczne:

-    raporty roczne przedsiębiorstw

Produkty pracy i ich sprzedaż

Marzec 2017 – kwiecień 2017

-    klasyfikacja produktów pracy,

-    określić zakres obrotu wyrobami gotowymi,

-    wymienić dokumentację obrotu wyrobami gotowymi,

-    umieć wypełnić podstawowe dokumenty (PW, Fakturę, Fakturę korygującą, Wz),

-    znać ceny stosowane w obrocie towarami gotowymi (ceny rzeczywiste, planowany TKW, ceny sprzedaży netto, brutto),

-    umieć określić co obejmuje techniczny koszt wytworzenia,

-    ewidencjonować typowe operacje dotyczące obrotu wyrobami gotowymi (przyjęcie, faktura, wydanie),

-    ustalić wartość bilansową produktów gotowych,

-    zdefiniować przychód i koszt własny sprzedaży,

-    ewidencjonować podstawowe operacje dotyczące reklamacji,

-    potrafi prawidłowo wycenić zapas końcowy produktów gotowych,

-    charakteryzować dokumenty stosowane w obrocie wyrobami gotowymi,

-    dokumentować i wycenić przychód i rozchód wyrobów,

-    ustalać odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów,

-    rozliczać odchylenia na sprzedane produkty,

-    dokonywać ewidencji analitycznej produktów,

-    ewidencjonować roszczenia występujące przy sprzedaży wyrobów (reklamacje),

-    prowadzić dokumentację VAT-owską, związaną ze sprzedażą produktów,

-    ustalać VAT należny przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

Środki dydaktyczne:

-    Wzory dokumentów VAT

 

Sporządzanie listy płac z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Maj 2017 – czerwiec 2017

-    omówić sposób korzystania z typowych funkcji programu Microsoft Excel,

-    wymienić założenie do listy płac tworzonej przy pomocy programu Microsoft Excel,

-    nadawać nazwy kolumnom arkusza kalkulacyjnego,

-    ustawiać szerokości kolumn i wysokości wierszy,

-    scalać komórki arkusza,

-    formatować tabele,

-    opisać kolejno czynności przy tworzeniu listy płac,

-    tworzyć proste formuły obliczeniowe,

-    samodzielnie wykonać listę płac posługując się aktualnymi stawkami i danymi.

-    prezentować dane w postaci różnych wykresów,

-    znać wybrane formuły logiczne i ich praktyczne wykorzystanie np. formuła JEŻELI i jej wykorzystanie do obliczeń zaliczki na podatek dochodowy wg skali podatkowej,

-    tworzyć bardziej skomplikowane formuły obliczeniowe (np. spełniające określone warunki),

Środki dydaktyczne:

-    sprzęt komputerowy

-     rzutnik pisma,

-     foliogramy wspomagające treści kształcenia,

-     rekwizyty do gier dydaktycznych

 

 

 

Zadania opiekuna koła:

             1.            Stworzyć właściwą atmosferę pracy

             2.            Ustalić organizację pracy

             3.            Zapewnić dostęp do komputera, programów i internetu

             4.            Zapewnić dostęp do odpowiedniej literatury, czasopism i aktów prawnych

             5.            Aktualizować wiedzę ekonomiczną

             6.            Organizować spotkania z przedstawicielami: wyższych uczelni, banków, firm i urzędów skarbowych, absolwentami naszej szkoły

             7.            Organizować systematyczne spotkania z członkami koła

             8.            Indywidualnie pomagać w interpretacji zjawisk ekonomicznych

             9.            Udzielać pomocy w opracowaniu projektów i referatów

 

Literatura

-    „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa” PWE, W-wa 1993 r.

-    Leksykon rachunkowości PWN, W-wa 1996 r.

-    R. Milewski „Elementarne zagadnienia ekonomii” PWN W-wa 1999 r.

-    M. Rekowski  „Wprowadzenie do mikroekonomii”, Poznań 1993 r.

-    „Przedsiębiorczość i konkurencyjność” pod red. J. Kotowicz - Jawor VII Kongres Ekonomistów Polskich t.IV-2001 r.

-    Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

-    Jankowska K., Urbańska-Dąbek J.-Ustawa o rachunkowości z komentarzem, Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych „Partner Sp. zo.o.”, Gdańsk 2001.

-    A. Zorska – „Ku globalizacji” PWN W-wa 2002 r.

-    „Ekonomika i zarządzanie małą firmą” pod red. B. Piaseckiego, PWN W-wa 2001 r.

-    „Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i w krajach Unii Europejskiej”, PFPiR MSP, W-wa 1999 r.

-    Sierpińska M., Jachna T. „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” W-wa, PWN 2003 r.

-    Wrzosek S. „Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw” Wrocław 1994 r.

-    Bień W. „Czytanie bilansu” W-wa, PWE 1995 r.

-    „Ekonomika i zarządzanie małą firmą” pod redakcją B. Piaseckiego PWN W-wa 2001r.

Czasopisma wykorzystywane w toku realizacji treści kształcenia:

 

-    „Ekonomista”

-    „Rachunkowość”

- Biuletyny wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

-    „Życie Gospodarcze”

-    „Gazeta Bankowa”

-    „Gazeta Podatkowa”

-    „Gazeta Prawna”

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl