Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

kształcimy profesjonalistów

Celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy  jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Uczniowie tej specjalności nabywają szereg praktycznych umiejętności  korzystając w nauce  z nowoczesnych technologii informatycznych oraz programów graficznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, a także projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

 

W ramach realizacji zajęć uczeń nabywa  m.in. umiejętności z  zakresu: przygotowania oferty produktów i usług reklamowych, tworzenia przekazu reklamowego , video-klipów, projektowania środków reklamowych, tworzenia planu medialnego, przygotowywania środków reklamowych oraz badania skuteczności reklamy.

 

Prawo to jeden z przedmiotów nauczanych w zawodzie technik ekonomista, obejmujący 3 lub 4 – letni cykl kształcenia. Czteroletni cykl dotyczy klas o profilu prawno - policyjnym.
W ramach przedmiotu realizowana jest interesująca oferta edukacyjna, dzięki której uczniowie: poznają każdą gałąź prawną, uczą się właściwej interpretacji przepisów prawnych, pracują ze źródłami prawa (głównie kodeksami, np.: pracy, czy karny), uczestniczą w rozprawach sądowych w ramach wycieczek edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela przedmiotu, potrafią dokonać charakterystyki zawodów prawniczych oraz zgłębiają ich tajniki poprzez spotkania z osobami ze środowiska prawniczego, np.: radca prawny, sędzia oraz pracują w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w projektory, co pozwala na prowadzenie lekcji w formie prezentacji multimedialnych.

Z marketingiem za pan brat. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec w klasie III i IV realizują przedmiot „pracownia marketingu”. Przyszli handlowcy zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowania marketingu w obsłudze klienta. Podczas zajęć przygotowują prezentacje, opracowują mini raporty przeprowadzonych badań oraz analizy w postaci opisowej, liczbowej i graficznej, prowadzą rozmowy negocjacyjne i scenki związane z obsługą wybranych typów klienta w warunkach symulowanych, projektują kwestionariusze ankietowe, sporządzają wybrane pisma handlowe, uczą się skutecznych sposobów reklamowania towarów, planują budżet kampanii reklamowej. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych w postaci zestawów ćwiczeń, katalogów, filmów, czasopism reklamowych, folderów, prospektów, prezentacji multimedialnych o tematyce marketingowej Lekcje odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowej z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy uczniów.

Kształcimy profesjonalistów w specjalnie przystosowanych i nowocześnie urządzonych pracowniach.

Zdjęcia klas wykonał Dominik Augustyniak z kl. IIIe

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl