Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach  25–27 maja 2018r. Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł „Młodego Innowatora”. Wzięło w nim udział 81 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju wyłonionych w 27 eliminacjach okręgowych. Okręg kalisko – ostrowski reprezentował uczeń ZSE i dwie uczennice III LO w Kaliszu. Z dumą informujemy, że uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Konrad Celer zajął II miejsce indywidualnie i uzyskał tytuł laureata.

Uczestnictwo w Olimpiadzie wymagało od Konrada Celera niemałego wysiłku intelektualnego, zaangażowania i zdobycia wiadomości z wielu różnych dziedzin niepokrewnych z treściami nauczania w szkole, a także pokonania stresu i w kluczowym momencie zaprezentowania wiedzy.

Przewodniczący jury Tadeusz Wilczarski wysoko ocenił tegoroczny poziom wiedzy uczestników. Pytania sprawdzały wiadomości z zakresu innowacyjności, historii wynalazków, projektów badawczych oraz zagadnień prawnych.

Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP.

Olimpiada jest organizowana na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. „W sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad” i skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski.  Jest wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół  organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza medialna, i prestiżowa.

Olimpiada – rozwija pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi, a jednocześnie stymuluje ich aktywność poznawczą i twórczą, poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej, stanowi dobre przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie technicznych. Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych i aktywizacją twórczego myślenia.

Uprawnienia z Olimpiady przysługujące laureatom to: zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – część pisemna, indeksy na studia na wybrane kierunki najlepszych polskich uczelni.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – dr Alicja Adamczyk

Ze względu na interdyscyplinarny charakter olimpiady należy raz jeszcze podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole.

 Konradowi Celerowi – uczniowi kl. IIIb składamy gratulacje i życzymy w przyszłości dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Opiekun – Lidia Fabisiak

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl